VACUBOY-100V カタログ
VACUBOY-100V.pdf
PDFファイル 210.2 KB

家庭用100V電源で使用できるお手軽真空包装機です。
ホームページから購入できます。