【VACUBOY-V100】

家庭用100V電源で使用できるお手軽真空包装機です。

〇仕様

据付面積:400X455X350㎜

チャンバー内寸:360X380X140㎜

有効シール長:340㎜

【VT1-V100】

家庭用100V電源で使用できるお手軽真空包装機です。

縦型ですので液物にも対応出来ます。

〇仕様

据付面積:400X455X350㎜

チャンバー内寸:358X380X105㎜

有効シール長:305㎜

【MDJ-V001】

単相200Vの本格的小型卓上式真空包装機です。

10種類のプログラムが可能です。

〇仕様

据付面積:300X460X380㎜

チャンバー内寸:315X350X105

有効シール長:300㎜

※オプション:ガス置換装置

【MDJ-V002】

単相200Vの本格的大きめの卓上式真空包装機です。

10種類のプログラムが可能です。

〇仕様

据付面積:490X540X510㎜

チャンバー内寸:435X425X170㎜

有効シール長:420㎜

※オプションガス置換装置